วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

ฉบับ “ข้อมูล ใหม่จากศรีเทพ”

ทับหลังนารายณ์นารายณ์บรรทมสินธุ์กับจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติ 
ข้อมูลใหม่จากศรีเทพ                            กองบรรณาธิการ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพ                    ธิดา สาระยา
เขาคลังใน : ภาพปูนปั้นเครื่องตกแต่งศาสนสถาน                ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 
จากถ้ำถมอรัตน์ถึงถ้ำโพธิ์สัตว์                        ศรีศักร  วัลลิโภดม
การผูกตำนานจากสถานที่ : กรณีตำนานท้องถิ่นเมืองลพบุรี            แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
ลูกปัดอินเดียและที่พบในประเทศไทย                        พรชัย  สุจิตต์
ศิลปะปูนปั้นของช่างเพชรบุรี  สมัยกรุงศรีอยุธยา                    น. ณ ปากน้ำ         
จิตรกรรมฝาผนัง วัดบางแคใหญ่ จ.สมุทรสงคราม                น. ณ ปากน้ำ
นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  บ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี            สุรพล  ดำริห์กุล  เรียบเรียง
เที่ยวท่องล่องเบื้องบูรพา ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแต่โบราณ                กฤช  เหลือลมัย
เทศกาลงานไหว้พระ                            ส. พลายน้อย 
แคร่อยู่ไฟมารดาหลังคลอด  กับการชำระล้างด้วยไฟ                แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
ข่าว-ข้อมูลใหม่ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์                    ควบคุมโดย พรชัย สุจิตต์
ปุจฉวิสัชน์                                ควบคุมโดย ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ 
แนะนำหนังสือ 
ก่อนหน้าสุดท้าย