วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2


 

ฉบับ “น่านเจ้า-ตาลี่”

ภาพสะท้อนเมื่อตอนไปแลจีน         
น่านเจ้า-ตาลี่ หรือ น่านเจ้า-สุโขทัย ปัญหาเรื่องคนไทยมาจากไหน            ศรีศักร  วัลลิโภดม
น่านเจ้าโดยสังเขป                                ธิดา  สาระยา
เรื่องของนาคที่เมืองต้าหลี่                            แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
พ้อ (พ่อหรือฮ่อ) คืออะไร                            เจียแยนจอง
เส้นทางเสฉวน-สินธุ  ในสมัยโบราณ                        จางไลหยวน
วัฒนธรรมสำริดของยูนนาน เวียดนามและไทย                    พรชัย สุจิตต์
มโหระทึก...จากหลักฐานจีน                             ทองแถม  นาถจำนง
กลองมโหระทึกรุ่นแรกๆ เป็นของชนเผ่าใด                เหยาซุ่นฉัน เขียน/ทองแถม  นาถจำนง เรียบเรียง
เที่ยวยูนนานกับ น. ณ ปากน้ำ                          น. ณ ปากน้ำ  
หนังใหญ่                                    เสนอ  นิลเดช
ภาพขอบรูปจากสมุดไทยภาพเขียนวัดหัวกระบือ สมัยอยุธยาตอนปลาย    ฝ่ายรวบรวมข้อมูลและเอกสาร เมืองโบราณ
สำริดในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร                    สุรพล  นาถะพินธุ
พระจอมเกล้า แล “ของเก่า” ที่พิมาย                          ศรัณย์  ทองปาน
โส้ทั่งบั้ง  การละเล่นเพื่อพิธีกรรมของชาวไทยโส้                    พุฒ  บุตรรัตน์