วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3


 

ฉบับ “สิบสองพันนา”

จากสังคมชาวนาสู่สังคมกรรมกร                
วัฒนธรรมสิบสองพันนา                            ศรีศักร  วัลลิโภดม
ประวัติศาสตร์สิบสองพันนา                            ธิดา  สาระยา
ถิ่นฐานของชาวไตในสิบสองพันนา                         ทองแถม  นาถจำนง
เล่าเรื่องประวัติเมืองมาว                              ศ.เจียง ยิง เหลียง เขียน 
ทูนจิ่งดาวและทองแถม  นาถจำนง แปล
จากหนงจื้อเกาถึงขุนเจือง ในพรมแดนของชนชาติ                  ธิดา  สาระยา
เจ้าฟ้าไทยใหญ่ภายใต้เงื้อมเงาอังกฤษ                        จีระนันท์  พิตรปรีชา
ท่องแดนสิบสองพันนา  ถิ่นไทยทางใต้ของจีน                      น. ณ ปากน้ำ
พระพุทธรูปประธานองค์สำคัญในกรุงเทพฯ                     เสนอ นิลเดช
จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่วัดป่าเกตุ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ    น. ณ ปากน้ำ
เครื่องถ้วยจีนในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา                ปฏิพัฒน์  พุ่มพงษ์แพทย์
วัดจองคำ                                ปราณี  กล่ำส้ม
บทบาทของผู้นำท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน            ธิดา  สาระยา
วัฒนธรรมพื้นบ้านเดียวกัน จากสิบสองพันนาสู่ใต้ฟ้าเมืองไทย            แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย