วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4


 

ฉบับ “แนะนำเขาพระวิหาร”

คนไทยจะไร้แผ่นดิน
ศิลปกรรมของปราสาทเขาพระวิหาร                    ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์
ศรีสะเกษ : เขตเขมรป่าดง                        ศรีศักร วัลลิโภดม
ส่วยจับช้าง        
ประวัติศาสตร์เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร                ธิดา  สาระยา
ปราสาทสระกำแพงใหญ่  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ            เมธา  วิจักขณะ
รูปทวารบาลสำริด : ประติมากรรมชิ้นเอกของปราสาทสระกำแพงใหญ่    ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์
งานสลักไม้อันยิ่งใหญ่ของอีสานที่ศรีสะเกษ                น. ณ ปากน้ำ
เบิกฟ้าป่าหิมพานต์                        เสนอ  นิลเดช
จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดตะปอนน้อย     อ.ขลุง จ.จันทบุรี            น. ณ ปากน้ำ
ของดีในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สวรรควรนายก            กรพินธุ์ พยัคฆประการณ์
อาคารขุนอำไพพาณิชย์ คฤหาสน์วิจิตรของเศรษฐีศรีสะเกษ เมื่อ 70 ปี ก่อน    ปราชญ์  ชาวสวน
พระมหาโลหปราสาท  วัดราชนัดดาราม                ศรัณย์  ทองปาน
ตลาดน้ำดำเนินสะดวกกับการเปลี่ยนแปลง                ธิดา  สาระยา
แหล่งโบราณคดีที่บ้านกระเบื้องนอก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา        ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง,
                             พเยาว์  นาคเวก
ปุจฉวิสัชน์                            กฤช เหลือลมัย  ควบคุม
ภาพปริศนาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ                ศรัณย์  ทองปาน  ควบคุม
ก่อนหน้าสุดท้าย                            ผู้ช่วย บก.บห.