วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2


 

ฉบับ “แนะนำราชบุรี”

สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงที่อันตราย    
ราชบุรี : เมืองท่าที่ถูกลืม                            ศรีศักร  วัลลิโภดม
แหล่งโบราณคดีในจังหวัดราชบุรี                        สุรพล  นาถะพินธุ
ตามรอยอดีตจากเจดีย์สามองค์ถึงคูบัว                        สุรินทร์  เหลือลมัย
เจนลีฟู                                      ธิดา  สาระยา
ศึกบางแก้ว                                สุเนตร  ชุตินทรานนท์
บทสัมภาษณ์..
ชัยนันท์  บุษยรัตน์  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 6 ปี แห่งการบุกเบิกและอนาคตข้างหน้า
แง่มุมหนึ่งของนักอนุรักษ์...อาจารย์สุรินทร์  เหลือลมัย
อีกมุมมองหนึ่งของคนรักถิ่นที่จอมบึง...อาจารย์ปราสาท  อรรถกรศิริโพธิ์
เทวรูปพระศิวะ : ประติมากรรมศิลาพบใหม่ ณ ปราสาทเมืองต่ำ            ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
จิตรกรรมฝาผนังวัดหลวงราชสัณฐาน  จังหวัดพะเยา                เฟื้อ หริพิทักษ์
ระยะทางเที่ยวชวากว่า 2 เดือน ร.ศ.115  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ชนาทิพย์  เกสะวัฒนะ
บัวเมืองอุบลราชธานี                            กรพินธุ์  พยัคฆประการณ์
เสี้ยวหนึ่งของอดีตที่ราชบุรี : กะเหรี่ยงและจีน                    ธิดา สาระยา
มอญจุดลูกหนู                                แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
อุษาคเนย์กับการรับอารยธรรมอินเดีย                        ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
ตุ๊กตาดินเผาที่เมืองศรีมโหสถ                        พัชรี คุณะสาร  วัชทนีย์  เสนาะล้ำ
ภาพปริศนาจากจดหมายเหตุแห่งชาติ                        ศรัณย์  ทองปาน ควบคุม
ก่อนหน้าสุดท้าย