วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3


 

เมื่อไหร่คนไทยจะเลิกดูถูกตัวเองสักที
ภาพชุดปราสาทหิน
จันทบุรี-ปราจีนบุรี กับการเป็นแหล่งอารยธรรมภาคตะวันออก                ศรีศักร  วัลลิโภดม
ภาพชุดตลาดเมืองจันทบุรี        
โบราณคดีบนที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย                พีรพน  พิสนุพงศ์
พระมโหสถกับนางอมรเทวีกับถนนที่ยังพลัดแนวกันอยู่                    แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ : 50 ปีกับงานโบราณคดีมวลชนที่จับต้องได้                  ศรัณย์ ทองปาน, 
กฤช เหลือลมัย / สัมภาษณ์        จิตติมา สุทธศรี / เรียบเรียง    
เทวรูปพระอุมาหรือพระเทวี ประติมากรรมสตรีพบใหม่ ณ ปราสาทพนมวัน            ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์
ภาพเขียนบนลับแลฝาประจันที่วัดสุทัศน์เทพวราราม                    น. ณ ปากน้ำ
ตึกใหญ่ วัดเก่า กับเจ้าพระอภัยฯ                            ศรัณย์  ทองปาน
จากพระสมุทรเจดีย์ถึงพลับพลารับแขกเมือง                        แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
พิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงค์ในงานศพเจ้านายเมืองอุบล                    พ่อเพ็ญ ณ อุบล
อันเนื่องมาแต่พิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงค์                            ผ.ศ. สุกัญญา ภัทราชัย
เปิดกรุภาพเก่า                                    ศรัณย์  ทองปาน
ก่อนหน้าสุดท้าย