วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4


 

 

 

ฉบับ  “ข้อมูลใหม่ก่อนประวัติศาสตร์ไทย”

สงครามอ่าวเปอร์เซียกับผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อไทย
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดอนดงเมือง บ้านก้านเหลือง บ้านดงเมือง อุบลราชธานี        สมชาย  นิลอาธิ
ก่อนเป็นมนุษย์และก่อนเป็นคนไทย  ความก้าวหน้าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์                ศรีศักร  วัลลิโภดม
ก่อนประวัติศาสตร์บริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อยตอนล่าง ในช่วงยุคหลังไพลสโตซีน            รัศมี ชูทรงเดช
เครื่องมือหินกะเทาะลุ่มแม่น้ำเมย                                ปฐมฤกษ์  เกตุทัต
การใช้สำริดสมัยก่อนประวัติศาสตร์                                สุรพล  นาถะพินธุ
บูชายัญกรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่เนินอุโลก                            เมธา  วิจักขณะ
มุ่งตะวันตก...บันทึกจากนายฮ้อย  บนเส้นทางสายวัวควาย                    นงคราญ  สุขสม
โบราณคดีอันดามันสมัยโฮโลซีนที่อ่าวลึก อ่าวพังงา                        สุวิทย์  ชัยมงคล
สภาพภูมิอากาศในยุคไพลสโตซีนตอนปลายในเอเชียอาคเนย์ข้อมูลใหม่จากเวียดนาม            ชาวันพัน / เขียน,
สุรินทร์ ภู่ขจร / แปล
สนทนาประสาโบราณคดีที่เห็นและเป็นไปในอดีต-ปัจจุบัน                        กองบรรณาธิการ
ประติมากรรมในสวนแก้ว  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อัจฉริยะศิลปะท่ามกลางความเขียวขจี    น. ณ ปากน้ำ
การเดินทางสำรวจโบราณวัตถุสถานแถบสมุทรสาครและสมุทรสงคราม                ปราณี  กล่ำส้ม
แกะรอยอดีต : พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์                            จิตติมา สุทธศรี
ปริศนาจารึก                                        ศรัณย์  ทองปาน
ก่อนหน้าสุดท้าย