วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1


 

ฉบับ  “แขกในเมืองไทย”

การอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ใหม่ท่ามกลางการแสของการเปลี่ยนแปลง
เรื่องแขกๆ ในจิตรกรรมฝาผนัง                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เล่าเรื่องเมืองสงขลา                                ศรีศักร  วัลลิโภดม
เสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราหมณ์                                ปราณี  กล่ำส้ม
สัมภาษณ์ พราหมณ์ชวิน  รังสิพราหมณกุล                        ปราณี  กล่ำส้ม
อินทร์-พรหม บนถนนพระราม 1 ร่อยรอยความเชื่อคติแขกในเมืองไทย            แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
มัสยิดกรือเซะ                                    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ขุนนางแขกสมัยกรุงศรีอยุธยา                            น. ณ ปากน้ำ
ลาซัง-โต๊ะชุมพุก                                    ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเปลี่ยนแปลงคติไตรภูมิและมโนทัศน์เกี่ยวกับแผนที่ในสังคมสยาม            ธิดา  สาระยา
ลักษณะเฉพาะของเมืองนครศรีธรรมราช ศึกษาจาก The Suma Oriental ของ Tomé Pires    สุเนตร ชุตินทรานนท์ 
 จิตรกรรม                                    น. ณ ปากน้ำ 
ปราสาทหินพนมวัน : เทวะ-พุทธสถานต่างกาลเวลาและมนต์สาปแห่งตำนานโคมลอย          ทศพร ศรีสมาน
ใบเสมาสลักเรื่องรามายณะ การเปลี่ยนแปลงคติและรูปแบบ
จากศิลปะทวารวดีสู่ศิลปะแบบเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 
คติชาวบ้านเชิงบานหน้าต่างพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม            สุกัญญา ภัทราชัย  
ศิราพร  ฐิตะฐาน
ทาสกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2448        ชลดา โกพัฒตา
เรือนไทยมุสลิม...อนาคตฝากไว้ที่ใคร                            สว่าง  เลิศฤทธิ์
ข้อมูลใหม่ทางโบราณคดีจากลำพูน-อยุธยา
หมายเหตุจากสุโขทัย
ก่อนหน้าสุดท้าย