วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2


 

ฉบับ “ข้อมูลใหม่ล้านนา”

คุ้ยตะกอนแม่น้ำปิง : โบราณคดีของความรู้สึก                        ศีลวัต  ศุษิลวรณ์ 
เมืองเชียงตุง : อดีตและปัจจุบัน                            ทวี  สว่างปัญญางกูร
การศึกษาร่องรอยชุมชนเมืองพะเยาสมัยโบราณ ริมกว๊านพะเยา                วราวุฒิ  ศรีโสภาค
เจดีย์เชียงยัน: อีกแง่มุมหนึ่งของการพิจารณาทางรูปแบบ                    วิชัย ตันกิตติกร
เจดีย์ทรงองค์ระฆัง 3 แบบ ที่ศรีสัชนาลัย                        ไกรสิน  อุ่นใจจินต์
กลุ่มไทพบใหม่จากแหล่งเตาล้านนา: สินค้าสำคัญบนเส้นทางข้ามภูมิภาคสมัยโบราณ        กฤษฎา พิณศรี
ปูนปั้นล้านนา ความงามกับความหมายของงานปูนปั้น วิหารวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่        สันติ  เล็กสุขุม
วัดพระธาตุหริภุญชัย : มุกมณีเม็ดงามบนทางผ่านสู่ล้านนา                ดวงกมล ยุทธเสรี
บางเสี้ยวของประวัติศาสตร์และโบราณคดีสุโขทัยจากศิลปะโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์รามคำแหง     มโน  กลีบทอง
ความเป็นปึกแผ่นของชาวจีนปากน้ำโพ และผลสะท้อนจากงานแห่เจ้าตรุษจีน            แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
พระพุทธรูปศิลาปางมารวิชัยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ -
     : การกำหนดรูปแบบและอายุสมัยครั้งใหม่                    ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
การบูรณะพระธาตุศรีจอมทองและข้อสังเกตบางประการ                    ม.ล. สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์
ข้อมูลใหม่มหาสถูปเมืองละโว้                            ศรัณย์  ทองปาน
การจัดการมรดกวัฒนธรรมไทย ขอเพียง “รู้เท่า” และ “เข้าใจ”                 คณะผู้จัดทำ