วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3


 

ฉบับ  “ไทดำ”

ความเชื่อเรื่องแถนในไทยดำ: ศาสนาดั้งเดิมของคนไทย                ศรีศักร  วัลลิโภดม
ระบบเมืองไทในเวียดนาม                            ทวี  สว่างปัญญางกูร
ศาสนาและความเชื่อของไทดำ                        สุมิตร  ปิติพัฒน์
ศาสนาของชาวผู้ไท                            ปราณี  วงษ์เทศ
ชุมชนโบราณที่บ้านบ่อพลวง                            วลัยลักษณ์  ทรงศิริ
ไทยดำรำพัน-ไทยดันรำพึง                            เจนภพ  จบกระบวนวรรณ
งานประติมากรรมลาวกับปัญหาเรื่องยุคคลาสสิคของศิลปะลาว            ม.ล. สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์
พระพุทธบาทพบใหม่ที่สุพรรณ                        ศรีศักร  วัลลิโภดม
ภาพเขียนสมัยอยุธยาในสมุดข่อยฉบับเอกชน                    น. ณ ปากน้ำ
พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี                            สว่าง  เลิศฤทธิ์
เจดีย์วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี : หลักฐานใหม่ที่ค้นพบ            สันติ เล็กสุขุม
พระพุทธบาทและพระพุทธฉายจำลองในกรุงเทพมหานคร             วราวุธ ศรีโสภาค
รายงานเบื้องต้นการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองฟ้าแดดสงยาง            ผาสุข อินทราวุธ
เหรียญกษาปณ์เปอร์เซีย พบที่แหล่งโบราณคดียะรัง ปัตตานี            อนันต์  วัฒนานิกร
บ้านหนองคู : แหล่งเตาเผาที่สูญหาย                        สมชาย นิลอาธิ
การขุดแต่งและตรวจสอบชั้นดินแหล่งโบราณคดีเขาตีคลี อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์    มโน  กลีบทอง
รายงาน ผ้าไท : ลึกลงไปในลวดลายและสีส้ม                    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อนุรักษ์โบราณสถาน: ขอให้ประชาชนร่วมตันสินใจ