วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2


สารบัญ

ภาพวาด... จาก "ละโว้" ถึง "ลพบุรี"                                                                                              สุทธิชัย ถทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... ประเพณีและวัฒนธรรมกับความเป็นมนุษย์                                                                  ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
ลพบุรี นครตักสิลาแห่งสยามประเทศ                                                                                               วิยะดา ทองมิตร
"ละโว้" ถึง "ลพบุรี" การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์เมืองโบราณ                                                          ศรีศักร วัลลิโภดม
พลวัตของตำนานเมืองลพบุรี                                                                                                         สุดารา สุจฉายา
วิถีปกาเกอะญอบ้านห้วยน้ำนัก                                                                                                       กองบรรณาธิการ
น้ำเมย ตองตึง และเห็ดถอบ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน                                                                       อภิญญา นนท์นาท
หาอยู่หากิน... กับนาข้าวและไร่ข้าวโพด                                                                                             เมธินีย์ ชอุ่มผล
ความงามจาก "ศรัทธา ความเชื่อ" ที่แตกต่าง                                                                                      เกสรบัว อุบลสรรค์
แม่สอด ชุมชนการค้าชายแดนสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ                                                                               กองบรรณาธิการ

ปกิณกะ

 
ในรอบสาม เดือน                                                                                                                       กองบรรณาธิการ
วิถีชน บนตำนาน ตำนานสำเภาขันหมากของเจ้ากงจีน                                                                               ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
เก็บตกนามบ้านนามเมือง  ตรอกป่าช้าสุนักข์เน่า อาจม สิบเบี้ย                                                                      พรพิมล เจริญบุตร
เรื่องเล่าชาวกรุง ตลาดนางเลิ้ง... ตลาดใหม่ (ซิงตั๊กลัก) ย่านชานพระนคร                                                          วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

ข้างหลังภาพ ไร้หอรบบนป้อมพระสุเมรุ                                                                                               

เมธินีย์ ชอุ่มผล

บทความพิเศษ

 
ท่องพุทธภูมิ ๑                                                                                                                            ศรีศักร วัลลิโภดม
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เสียงร้องข้ามพรมแดน                                                                                      ลัลธริมา หลงเจริญ
การเคลื่อนย้ายของวัฒนธรรมกับโลงหินและหินตั้งที่ตำบนวังประจบ จังหวัดตาก                                                   พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
กฏบอั้งยี่ฉะเชิงเทรา                                                                                                                      ศาสตราจารย์ ดร. พรรณี บัวเล็ก

Content

 
From "Lavo" to "Lopburi" A Historical Transition of An Ancient City                                                        Srisakra Vallibhotama
Way-of-Life and Cultural Landscape of Pgaz K'Nyau in Huay Nam nak village                                           Editorial Staff