วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4


 

ฉบับ “เพชรบุรี กับความเป็นนครประวัติศาสตร์” 

บทบรรณาธิการ : พระสมมุติเทวราช
ไปเมืองเพชรบุรีที่ถิ่นหวาน                    ศรัณย์ ทองปาน
เพชรบุรีกับความเป็นนครประวัติศาสตร์            ศรีศักร  วัลลิโภดม
โรงเรียนสตรีแห่งแรกของไทยอยู่ในเพชรบุรี            แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
ไทยทรงดำ : ชนเผ่าไทยในเพชรบุรี                สุนันท์  อุดมเวช
เครื่องเรือนไม้โมกเมืองเพชร                    ปราณี  กล่ำส้ม
พระอาจารย์เป้า  วัดพระทรง                    บัวไทย แจ่มจันทร์
อาจารย์เถิน วัดเกาะ ช่างพระรุ่นสุดท้าย?            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
งานปูนปั้น  เอกศิลปะแห่งเพชรบุรี                เสนอ นิลเดช
อุโบสถจำหลักไม้ วัดกุฏิ บางเค็ม เพชรบุรี            น. ญ ปากน้ำ
ตู้ลายรดน้ำขาสิงห์ ชุดจีนบุญรอดสร้าง                ล้อม เพ็งแก้ว
วัดกำแพงแลง                        จารึก วิไลแก้ว
หม้อตาลเพชรบุรี                        นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
เจดีย์จริง-เจดีย์ปลอม                    สันติ  เล็กสุขุม
แหล่งถลุงโลหะโบราณที่โนนขวาง : บทบาทใหม่ที่ควบคุมสังคม    สมชาย นิลอาธิ
หลักฐานใหม่จากวัดกู่กุด ลำพูน                เด่นดาว  ศิลปานนท์
ข้อมูลใหม่
ข้อคิดใหม่