วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1


 

ฉบับ “เกลืออีสาน” 

บทบรรณาธิการ : อีสานวิบัติ
เกลืออีสาน                            ศรีศักร  วัลลิโภดม
บ่อเกลือเมืองน่านที่บ้านบ่อหลวง                    วลัยลักษณ์  ทรงศิริ
เกลือ: ทรัพยากรในแผ่นดินอีสาน                    ปราณี  กล่ำส้ม
การทำเกลือและการค้าเกลือในคาบสมุทรภาคใต้นอกประเทศไทย        สว่าง  เลิศฤทธิ์
เกลือสมุทรที่สมุทรสาคร                        นคร  สำเภาทิพย์
บทความพิเศษ : ที่มาของการกำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากร         น. ณ ปากน้ำ
ศิลปกรรมแห่ง (คณะ) ราษฎร์: 
การประกวดประณีตศิลปกรรมในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2480  ศรัณย์  ทองปาน
จิตรกรรมสมัยอยุธยาที่อุโบสถวัดกลางวรวิหาร                 น. ณ ปากน้ำ 
วิวัฒนาการเครื่องแบบไทย                        สรัญญา  สุริยรัตนกร
ความสำคัญของวัดพระแท่นศิลาอาสน์                    นฤมล  วัฒนพานิช
เครื่องมือโลหะ : ความสัมพันธ์กับสมัยทวารวดีในลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่าง    พีรพน  พิสณุพงศ์
ภาพเก่าเมืองไทยจากหนังสือฝรั่งในเมืองลาว                แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
ข้อมูลใหม่-ข้อคิดใหม่