วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2


 

ฉบับ “อนุรักษ์โบราณสถานวัตถุ” 

การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข            ศรีศักร  วัลลิโภดม
โบราณคดีเขื่อนปากมูล: การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                สายัณห์  ไพรชาญจิตร์
การบูรณะสถาปัตยกรรมประดับกระเบื้องเคลือบ-
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระหว่าง พ.ศ. 2521-2535            สมชาติ จึงสิริอารักษ์
วิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม                    จิราภรณ์  อรัณยะนาค
บูรณะป้อมประตูป่าสัก: หลักฐานสูญที่เมืองเชียงแสน                วลัยลักษณ์  ทรงศิริ
อนุรักษ์ปูนปั้นเขาคลังใน เมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์                    สุมาลี  ศิริรัตน์
บทสัมภาษณ์: อนุรักษ์โบราณวัตถุสถานเมืองไทย แนวคิดของสันติ เล็กสุขุม
และพิเศษ เจียจันทร์พงษ์                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
แผนพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในแผนฯ 7 ประชาชนจะได้อะไรบ้าง            นคร  สำเภาทิพย์
ลายปลาบนเครื่องถ้วยสุโขทัยในพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยโอสถสภา            ปริวรรต  ธรรมาปรีชากร
พระวิหารวัดศรีชุม...การสูญเสียแหล่งวัฒนธรรมชาวพม่าค้าไม้            มโน  กลีบทอง
เมืองจันทบุรีโบราณ...ข้อมูลใหม่จากการสำรวจที่บ้านลุ่ม                พีรพน พิสณุพงศ์
ผลวิเคราะห์เครื่องมือเหล็กจากราชบุรี  โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์            เย็นจิต  สุขวาสนะ