วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3


 

ฉบับ “หัตถกรรมและงานช่าง” 

“พูดถึง” การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย            มาลี จันทโรธรณ์
ประวัติงานช่างในประเทศพม่า                พิริยะ ไกรฤกษ์  
เครื่องปั้นดินเผาสกุลช่างมอญเกาเกร็ด                วิมลศรี  ลิ้มธนากุล
บ้านบุ: บ้านช่างตีสำริด                    ศีลวัต  ศุษิลวรณ์
บ้านบาตร: แหล่งหัตถกรรมในเมืองหลวง            ปราณี  กล่ำส้ม
ความเปลี่ยนแปลงของลวดลายและความหมายของผ้าซิ่นตีนจกหาดเสี้ยวในกระแสนิยมผ้าพื้นเมือง    สุดแดน  วิสุทธิลักษณ์
ยศศักดิ์และบุญกุศล: การแข่งขันและงานช่างในสังคมไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์    ศรัณย์ ทองปาน
ภูมิจักรวาลวิทยาของเขตพุทธาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม        เสมอชัย พูลสุวรรณ
ทวารบาล                        น. ณ ปากน้ำ
ของดีศรีเมืองตราดในพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม            มโน  กลีบทอง
ตึกแบบฝรั่งในเมืองลพบุรี                    พูลศรี  จีบแก้ว
โปสการ์ด: รุปอันเป็นเครื่องระลึกแห่งนามและกาล        วิชชุ  เวชชาชีวะ
จิตรกรรมภาพประกอบจากตำราสีมาโบราณ            น. ณ ปากน้ำ
กิจกูฏวัดยางหลวง                        ม.ล.สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์
แหล่งโบราณคดีโนนเมือง                    กศมา  เกาไศยานนท์
ร่องรอยโรมันโบราณในเอเชียอาคเนย์เน้นประเทศไทย        ผาสุก  อินทราวุธ
แผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาปัญหาและอุปสรรคบางประการ    นคร  สำเภาทิพย์
บรรณวิพากษ์                        ปริตรตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล