วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2


 

ฉบับ “ศิลปะ ความเป็นมา และความมหัศจรรย์ของกำแพงเพชร”

การจ้างเหมาทางโบราณคดี: รุ่งอรุณแห่งความวิบัติของมรดกทางวัฒนธรรม        ศรีศักร  วัลลิโภดม
เมืองกำแพงเพชร    2449
ความมหัศจรรย์ของกำแพงเพชร                        ศรีศักร  วัลลิโภดม        
ความเป็นมาของกำแพงเพชร                            พิเศษ  เจียจันทร์พงษ์
ศิลปะที่เมืองกำแพงเพชร                            สันติ  เล็กสุขุม
ตำนานพระบรมธาตุนครชุม                            ดารณี  แสงรุจี
ส้วมสมัยโบราณที่อรัญญิกเมืองกำแพงเพชร                    พีรพน  พิสณุพงศ์
การขุดแต่งวัดนาคเจ็ดเศียรในอรัญญิกของเมืองกำแพงเพชร            พีรพน  พิสณุพงศ์,
อมรรัตน์  พงศ์พรหม
เขากะล่อน: แหล่งโบราณคดีที่จุดประกายความคิดโบราณคดีมวลชน        นคร สำเภาทิพย์
พระพิมพ์เมืองกำแพงเพชรในสมัยกรุงสุโขทัย                    บุญเสริม ศรีภิรมย์
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างในช่วงปี พ.ศ.2448-2484    สุภาพรรณ  ขอผล
“นางอัปสรนครวัด” ผู้หญิงแห่งปราสาทหินที่มีตัวตนในหน้าประวัติศาสตร์เขมร    ขวัญใจ เอมใจ
สมุดข่อยวัดคงคาราม ราชบุรี                          น. ณ ปากน้ำ
วัดเจ็ดยอดในฐานะอายุเมืองเชียงใหม่                        สรัสวดี อ๋องสกุล
ตำนานการประกวดร้องเพลงตามงานวัด                    ใหญ่ นภายน
การบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์หลวงครั้งล่าสุด : 
การค้นหาแก่นสารจากความไร้แก่นสาร                 ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
ข่วงแสนตาห้อย: ฝันสลายของคนรักเชียงใหม่                    สมโชติ อ๋องสกุล
ข้อมูลใหม่:
    พบพระพุทธรูปนาคปรกที่วัดมหาธาตุเมืองเก่าสุโขทัย
    ขุดพบประติมากรรมสำคัญในศาสนาพราหมณ์ที่เมืองโบราณศรีเทพ  
    โบราณวัตถุที่พบในบ่อน้ำโบราณสถานสระมรกต ต.โคกไทย อ.โคกปีบ จ.ปราจีนบุรี 
    พบโบราณสถานที่ภูปราสาท                        พีรพน พิสณุพงศ์ รายงาน 
ข้อคิดใหม่:
    โครงกระดูกใต้ปราสาทพนมวัน... ปริศนารอยต่อระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์-
ประวัติศาสตร์ตอนต้น                          กฤช เหลือลมัย รายงาน 
ก่อนหน้าสุดท้าย:
     สิทธิในการจัดการทรัพย์ทางวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานของประชาชน         นคร สำเภาทิพย์