วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3


 

ฉบับ “กะเหรี่ยง มอญ และชายแดนตะวันตก”

กะเหรี่ยง : ตัวขอบรูป คอนขอบโลก                     ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
นโยบายต่อชนกลุ่มน้อยชายแดนตะวันตก : มองผ่าน”สาละวิน”         นคร สำเภาทิพย์
สู่การแสวงหารากฐานใหม่แห่งการนิยามธรรมชาติ: ตัวอย่างจากชุมชนกะเหรี่ยงในป่าทุ่งใหญ่     ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
บทชาติพันธุ์วรรณาว่าด้วยงานศพมอญ                 วิมลศรี  ลิ้มธนากุล
เดือนเก้ากินข้าวห่อกะเหรี่ยง                         สุรินทร์  เหลือลมัย
คนแคระใต้โลกบาดาล                         นุชจรี  เอี่ยมสอาด
หลุมศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี         สถาพร  ขวัญยืน
สถาปัตยกรรมของคาร์ลดือห์ริ่ง                     อภิชาติ จึงศิริอารักษ์        
จิตรกรรมฝาผนังวัดภคินีนาถ                      น. ณ ปากน้ำ
ศิลปกรรมในท้องถิ่นปราจีนบุรี                    พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์
วัดสิงห์วรมหาวิหาร  จังหวัดเชียงใหม่                    สมโชติ อ๋องสกุล
พิพิธภัณฑ์กับผู้คนในฝรั่งเศส                        สว่าง  เลิศฤทธิ์
ตำรับหัวล้าน                            ล้อม  เพ็งแก้ว
เรื่องเด็กวัดดอน                            ใหญ่ นภายน
อุโบสถเก่าวัดข่วงสิงห์ : เหยี่อรายล่าสุดของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่     สมโชติ อ๋องสกุล
วิกฤตวัดพระสิงห์...ปัญหาและทางออกของการบูรณะโบราณสถาน ในกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป    ชมรมนักโบราณคดีสมัครเล่น
ข้อมูลใหม่:
    “ชุมชนริมทางผ่าน” ที่บ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย         สว่าง เลิศฤทธิ์ 
    วัดมอญ : บทที่สองของกระบวนการรุกล้ำทำลาย        กฤช เหลือลมัย 
    กรมศิลปากรรับมอบเอกสารโบราณที่จังหวัดกาฬสินธุ์        รายงานข่าวกรมศิลปากร 
คนกับควายที่สุลาเวสี                        สุนันทา  มิตรงาม
กระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                นคร สำเภาทิพย์