วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4


 

ฉบับ “ชนเผ่าในประเทศไทย”

การสร้างรัฐชาติ (Nation-State) และความหมายเชิงชาติพันธุ์                กิตติพร ใจบุญ
ความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงเกี่ยวกับ “ผี้ ปือ โย” (แม่โพสพ)                    วุฒิ  บุญเลิศ
พุทธ-ผี-ธรรมชาติ และมนุษย์: จักรวาลวิทยาของคนกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่             ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
กว่าตั้ง: พิธีแขวนดวงประทีปของชายเย้า                        จงหทัย อมรพัฒนกุล
ชุมชนบนพื้นที่สูง                                    นคร สำเภาทิพย์
คำประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอของ 13 ชนเผ่าในประเทศไทย
ความสัมพันธ์แบบ “ละแวกบ้าน” และแบบ “สังคมประชา”
ในชุมชนชาติพันธุ์ไทย-ลาวแห่งหนึ่งที่จังหวัดลพบุรี                  วิริยะ สว่างโชติ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง                                จารุณี  อินเฉิดฉาย
จิตรกรรมฝาผนัง วัดปรมัยยิกาวาส                            น. ณ ปากน้ำ
พวกบ้านหาดเสี้ยว ความคำนึงถึงเมื่อสามปีให้หลัง                    สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
เหตุเกิดที่กรุงศรี...ตอนการทำลายจิตวิญญาณ                        ผ.ศ. วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ
บรรณวิพากษ์                                    ภัททิยา  ยิมเรวัต
ข้อมูลใหม่:
    ชาวลพบุรีคัดค้านการรื้อพระปรางค์สามยอด                    กฤช เหลือลมัย รายงาน
    หลักฐานโบราณคดีพบใหม่ที่วัดชมชื่น เมืองเชลียง
    ศาลาการเปรียญและธรรมาสน์ วัดในกลาง เพชรบุรี
ข้อคิดใหม่:
    หมอบรัดเลที่บ้านกรด                             ศรัณย์ ทองปาน 
ก่อนหน้าสุดท้าย: ความเข้าใจของรัฐบาลต่องานอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานของชาติ        นคร สำเภาทิพย์