วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 42 ฉบับที่ 1


สารบัญ

ภาพวาด... “ศรีเทพ” เมืองชุมทางคมนาคมแห่งลุ่มนำ้าป่าสัก สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... พื้นที่วัฒนธรรม VS พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
การต่อรองเพื่อการอยู่รอดของสังคมมนุษย์
ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก...  
๑๒  “ศรีเทพ” เมืองชุมทางคมนาคมแห่งลุ่มน้ำาป่าสัก วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม  
๒๕ ทวารวดี ศรีจนาศะ ศรีศักร วัลลิโภดม
๓๕ “เจ้าพ่อศรีเทพ” จากศรัทธา ความเชื่อ สู่ประเพณีประจำาเมือง เกสรบัว อุบลสรรค์
๕๐ “บนพื้นที่ชายขอบ” ที่ราบสูงโคราชกับเส้นทางการค้าโบราณ และชาวญัฮกุร พิพัฒน์ กระแจะจันทร
๖๓ ชีวิตชาวญัฮกุร บนพื้นราบและผืนป่า  ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
๗๕ ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเพื่อดำารงตัวตน “คนญัฮกุร” อภิญญา นนท์นาท
๘๗ บุญกระธูป : บุญออกพรรษาที่หนองบัวแดง ชัยภูมิ เมธินีย์ ชอุ่มผล

ปกิณกะ

 
๑๐๖ ในรอบสามเดือน กองบรรณาธิการ
๑๑๓ วิถีชน บนตำานาน... ผาแดง-นางไอ่ บันทึกการทำาสงครามของละว้า ขอม และนาค ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
๑๑๗ เก็บตกนามบ้านนามเมือง... ตรอกเต๊า โรงเขียน อาเนี้ยเก็ง  พรพิมล เจริญบุตร
๑๓๐ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น... คาถาอาคม วราห์ โรจนวิภาต

บทความพิเศษ

 
๑๔๒ ทุคคตะทาน ทานคนจนของมอญบ้านโป่ง โพธาราม รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ 
๑๕๑ ประวัติศาสตร์ ความทรงจำา ที่ปันเตียยตะลุง ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
๑๕๘ สำารวจเส้นทางกู้ชาติของพระเจ้าตาก... จากอยุธยาถึงตราด วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

Content

 
33 The edge of Korat Plateau, the Ancient Trading Route, and the Nyah-Kur Pipad Krajaejun
94 Tookkatatan - Giving by the Poor A Mon’s tradition in Ban Pong and Photharam Districts Assoc. Prof. Suphaphorn Jindamaneerojana