วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3


 

ฉบับ “เมืองประวัติศาสตร์อยุธยา”

ความสำคัญของกรุงศรีอยุธยา
ภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาในฐานะราชธานี                    ศรีศักร  วัลลิโภดม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนเปอร์เซียนอยุธยา            พลับพลึง  คงชนะ
สถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม                    ประทีป  เพ็งตะโก
มหาเจดีย์ภูเขาทอง     : อนุสรณ์สถานแห่งยุทธหัตถี ค.ศ.1592        เทพมนตรี ลิมปพยอม  
การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ มุมมองของ รศ.ประสงค์  เอี่ยมอนันต์        ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ช่างวิทย์...กับเรื่องราวเบื้องหลังลวดลาย                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
การอนุรักษ์เมืองโบราณเชียงใหม่และเชียงทอง                สมโชติ  อ๋องสกุล
การจำหลักไม้ลายกนก                        น. ณ ปากน้ำ
จิตกรรมสมุดข่อย วัดละมุดใน                    น. ณ ปากน้ำ
มหาธาตุพุทธเสลเจดีย์ พระบรมราชานุสรณ์ ร.4 ที่เมืองเพชร        เสยย์ เกิดเจริญ 
เจ้าสามพระยา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของเมืองพระนครศรีอยุธยา    วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์                    พีรพน  พิสณุพงศ์
วันวานที่ย่านบางลำพู                        ปราณี  กล่ำส้ม
บูรณะวัดวรเชษฐาราม: งานอนุรักษ์ชั้นเยี่ยมจริงหรือ             วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ
บรรณวิพากษ์                            วิมาลา  ศิริพงษ์
ข้อมูลใหม่:
    หลักฐานสะพานเหล็ก 
    ปราสาทเปือยน้อย  
    รพช. สร้างถนนรุกโบราณสถานเมืองคูบัว ราชบุรี 
    กุฏิไม้สลักวัดโตนดราย 
ก่อนหน้าสุดท้าย: 
    การท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน                    นคร  สำเภาทิพย์