วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 4


 

ฉบับ “โบราณดาราศาสตร์ลพบุรี”

งานด้านวัฒนธรรมกับการประเมิน
ภาพชุดเมืองเก่าลพบุรี
การพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี
บ้านวิชาเยนทร์                                นงคราญ  ศรีชาย
ประติมานวิทยาและรูปแบบศิลปะในภาพปูนปั้น    ประดับวิหารวัดไลย์        ประภัสสร  โพธิ์ศรีทอง
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้ำพระโพธิสัตว์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี        ศาสตราจารย์ มจ. สุภัทรดิศ ดิศกุล
โนนหมากลา: แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บริเวณหุบเขาวงพระจันทร์        สุพจน์  พรหมมาโนช
บานประตูไม้จำหลักลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางที่อุโบสถวัดกุฏิ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  เสมอชัย พูลสุวรรณ
จิตรกรรมวัดโปรดเกศเชษฐาราม                         น. ณ ปากน้ำ
โบราณสถานในลพบุรีที่เกี่ยวเนื่องกับดาราศาสตร์ไทย                นงคราญ  ศรีชาย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม                        วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ
เล่นซ่อนผี                                ใหญ่ นภายน
อนัสติโลซิส                                วสุ  โปษยะนันท์
จดหมายเปิดผนึก: ความผิดพลาดในการอนุรักษ์วัดโขลงสุวรรณคีรี        
โครงกระดูกมนุษย์ในฐานะหลักฐานทางโบราณคดี                รัศมี  ชูทรงเดช
บรรณวิพากษ์                                ศรัณย์  ทองปาน
ข้อมูลใหม่:
รายงานการศึกษาสำรวจเบื้องต้นทางโบราณคดี วัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ลุ่มแม่น้ำสงคราม            ศรีศักร วัลลิโภดม
การขุดค้นทางโบราณคดีในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    คณะกรรมการขุดค้นทางโบราณคดี บริเวณตึกธรรมศาสตร์ 60 ปี
พบซากฐานอาคารอิฐหลังใหม่ที่ซุ้มโคปุระทิศใต้ปราสาทพนมวัน จ.นครราชสีมา    พงศ์ธันว์ บรรทม 
อาสาพาไปชมกรมศิลป์ต่อยอดเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์            ชมรมชวนหัว 
ข้อคิดใหม่:
    การลักลอบขุดโบราณวัตถุในจังหวัดลพบุรี                 
ก่อนหน้าสุดท้าย: เล่นแสงเสียงในโบราณสถาน ถึงเวลาต้องทบทวน            คณะผู้จัดทำ