วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 21


 

ฉบับ “โบราณคดีของโบราณคดี” 

หน้าน้ำ    
อยุธยาหน้าน้ำ
พัฒนาการโบราณคดีของประเทศไทย                        ปฐมฤกษ์  เกตุทัต
ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับวิชาโบราณคดี                    สุรพล  นาถะพินธุ
แนวคิดเกี่ยวกับงานโบราณคดีในปัจจุบัน                    พีรพน  พิสณุพงศ์
โบราณคดียุคโลกานุวัตร: ตัวอย่างจากสำนักคิดอเมริกัน                รัศมี ชูทรงเดช
โบราณคดีไทยในมุมมองสาธารณะ                        วลัยลักษณ์  ทรงศิริ
มิสเตอร์รัสต์แมนกับเทวรูปพระอิศวร                        ศรัณย์  ทองปาน
สำรวจแม่ปิง 2502 : ครั้งแรกของโบราณคดีกู้ภัย        
โบราณคดีกู้ภัย: แนวคิดและวิธีการที่ต้องทบทวนใหม่                กฤช เหลือลมัย
ปรีชา สระแก้ว: นักโบราณคดีสมัครเล่น                    นคร สำเภาทิพย์
แหล่งโบราณคดี บ้านดอนธงชัย                        อำพัน กิจงาม
เครื่องมือหินกะเทาะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เขาแก้ว จังหวัดจันทบุรี        พีรพน พิสณุพงศ์
หน้าขบเกียรติมุข                                น. ณ ปากน้ำ
สุริยุปราคาในวังหลวง                            สุรชัย จงจิตงาม
ราหูอมอาทิตย์หรืออมจันทร์                            วิสุทธิ์  ภิญโญวาณิชกะ
มีเซียม ยิบอินซอย    : ประติมากรแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ของไทย            วิไลรัตน์ ยังรอด
ซุ้มประตูทรงยอดปราสาทในสมัยรัตนโกสินทร์                    ฉัตรแก้ว สิมารักษ์
แนวคิดกับกระบวนกรรมวิธีทางช่าง เหตุผลที่เรียกเจดีย์เพิ่มมุมแทนเจดีย์ย่อมุม    สันติ  เล็กสุขุม
จิตรกรรมสมุดย่อยเรื่องมหาชาติ วัดโขดทิมธาราม จังหวัดระยอง            น. ณ ปากน้ำ
สถานภาพการศึกษา จิตรกรรมฝาผนังเชียงใหม่                    ภาณุพงษ์ เลาหสม
ตึกระฟ้าในสหรัฐอเมริกา: กำเนิดและความคลี่คลายทางรูปแบบ (ค.ศ.1880-1940)     วิชชุ เวชชาชีวะ
สถาปัตยกรรมไทยกับพุทธศาสนา                        ฤทัย ใจจงรัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง: ต้นไม้ที่ปลูกกลับหัว            ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
เลาะสะพานข้ามคลองสองฝั่ง: คลองผดุงกรุงเกษม                ใหญ่ นภายน
แนวคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานในศตวรรษที่ 19 ของอังกฤษ            สมชาติ  จึงสิริอารักษ์
การพัฒนาบริเวณในเขตเมืองเก่า                        ประสงค์  เอี่ยมอนันต์
วินิจฉัยพระเครื่องตระกูลวัดบ้านกร่าง: ใครสร้าง                    มนัส โอภากุล
บรรณวิพากษ์
โบราณคดีสามแบบ                            ศรัณย์  ทองปาน
ข้อมูลใหม่:
    ภาพผนังและผู้เขียนที่ผาแต้มโขงเจียม : ข้อสันนิษฐานใหม่จากการขุดค้น    
    A Possible Thai Export to Ancient Rome                Julie Barrie 
    หลวงพ่อศิลาวัดทุ่งเสลี่ยม                         “ภัณฑารักษ์ ๔” 
ข้อคิดใหม่:
    ญี่ปุ่นในอยุธยา... ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ยังสับสน            ทองแถม นาถจำนง 
    พระพุทธรูปแบบ “สุโขทัยระยะแรก” ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร        กฤษฎา พิณศรี 
    ข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพนรกในจิตรกรรม                วิไลรัตน์ ยังรอต
รายงาน:
    เศรษฐศาสตร์เหนือหลุมฝังศพ... ริมแม่น้ำป่าสัก                วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 
จดหมาย
ก่อนหน้าสุดท้าย: โบราณคดีมวลชน                          นคร สำเภาทิพย์