วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

จันเสน : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งแรกในลุ่มลพบุรี-ป่าสัก                บทบรรณาธิการ
ต้นกำเนิดและการเคลื่อนย้ายของชนชาติจ้วง                    ฟ่านหงกุ๊ย 
คนไทยมาจากไหน ? ในมุมมองของการแพทย์ไทย 
เปรียบเทียบการแพทย์ไทสิบสองปันนา                    วิทิต วัณณาวิบูล 
งิ้วชุดเบิกโรง : เรื่องสิริมงคลของชาวจีน                    พรพรรณ จันทโรนานนท์ 
ตำนานเรื่องกี่กระตุกกับคนจีนในเมืองไทย                    แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 
จาก “สามเพ็ง” สู่ “วานิช 1” : ประสบการณ์ (ส่วนตัว) 
ในการสัมภาษณ์และสัมผัส “สำเพ็ง”                        วิมาลา ศิริพงษ์ 
การศึกษาเครื่องถ้วยจีนจากแหล่งโบราณคดี                    กฤษฎา พิณศรี 
“สุนทรียะ” ในงานศิลปะไทย : ความหมายที่แปรเปลี่ยน                กิตติพร ใจบุญ 
จิตรกรรมฝาผนังวัดสามแก้ว ชุมพร                        ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เมืองลับแล : เมืองโบราณในจังหวัดอุตรดิตถ์                     นฤมล วัฒนพานิช 
พิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ        วรรณธนา งามฉาย 
นิยายน้ำเต้าไทยอาหม                             Dr. Pameswar Gogoi 
ความเป็นมาของวิธีบูรณะโบราณสถาน แบบอนาสไตโลซิสในประเทศกรีซ        สมชาติ จึงสิริอารักษ์ 
บรรณวิพากษ์:
    “แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม” 
หม่อมราชวงศ์ นริศรา จักรพงษ์ และไอลีน ฮันเตอร์            ปราณี กล่ำส้ม                                 
ปัญหาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีศิลปะผนังถ้ำ        รัศมี ชูทรงเดช 
ข้อมูลใหม่ :
    พระพิฆเนศวร์ พบใหม่ที่สระแก้ว                    กฤช เหลือลมัย 
    อยุธยาในหลักฐานจีนโบราณ                    ศาสตราจารย์ต้วนลี่เซิง    
ข้อคิดใหม่ :
    ข้อสันนิษฐานวิวัฒนาการของซุ้มพระท้ายวิหาร
และมณฑปท้ายวิหาร เมืองศรีสัชนาลัย                ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม
กรุงเก่าในเงาน้ำ                                วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ, 
เทพมนตรี ลิมปพยอม 
การร่วมประชุมและสำรวจศึกษาที่จังหวัดสุรินทร์                    มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ 
ก่อนหน้าสุดท้าย : ระบบสารสนเทศด้านโบราณคดี                นคร สำเภาทิพย์

Similar Vocabularies between the Zhuang and the Tai: 
The Implication on the common Origin?                      Fan Hong Kui  
Where the Thai Came From? The New Discovery from
 Comparative Systems of Medical Knowledge                Witit  Wannawibool 
Chinese Operas : The Performance of Auspicious Ceremonies        Pompan Chantaronanon 
Percussion Loom and the Chinese in Thailand                Krisda Pinsri 
Westernization and Changing Ideas Underpinning Thai Art             Kittiporn Jaiboon 
The Mural Painting   of  Wat Sam Kaew                    No Na Paknam 
The Thai-Chinese Relations Museum at
 Hue Chlew Chaloem Phrakiat University                    Vantana Ngamchai
How to Preserve Rock Art?                        Rasmi Shoosongdej