วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน : การศึกษาเพื่อการพัฒนา            บทบรรณาธิการ    
หลักฐาน “ใหม่” ที่บ้านชัยมงคล
ลุ่มลพบุรี-ป่าสัก : ภาพรวมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงทวารวดีตอนต้น            ศรีศักร วัลลิโภดม 
“ชาวไทยเบิ้ง” ลุ่มน้ำป่าสัก : รานยงานและสันนิษฐานเบื้องต้น                ปริเชต ศุขปราการ 
จงกล กำจัดโรค : นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนศิลปากร                    วิไลรัตน์ ยังรอต 
จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม                        กฤษฎา พิณศรี 
พิพิธภัณฑ์จันเสน การเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ทุนท้องถิ่น                    วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 
รูปแบบสันนิษฐานสถาปัตยกรรมพระอุโบสถ วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ปาริสุทธิ์ สาริกะวนิช, สุดจิต สนั่นไหว   
ถิ่นนี้คือบ้านปูน                                    ปราณี กล่ำส้ม 
นครวัด ในเงื้อมมือของชาวต่างชาติ                             เย็นจิต สุขวาสนะ 
ใบเสมาสลักภาพ “สุวรรณกักกฎชาดก” จากวัดโนนศิลาอาสน์วราราม            อรุณศักดิ์ กิ่งมณี 
บรรณวิพากษ์ :
    Who Needs the Past? : Indigenous Values and Archaeology 
Edited by Robert Layton                            สว่าง เลิศฤทธิ์    

สามโคก : บนเส้นทางอดีตและจินตนาการของวันวาน                    นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ข้อมูลใหม่ :
    วัว-ช้าง-กบ... และหม้อสามหูที่หนองไก่ห้าว                     ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
    เครื่องถ้วยที่บางโทรัด สมุทรสาคร                        กฤษฎา พิณศรี
    อักษรรุ่นแรกในภาคใต้ของประเทศไทย                    ปรีชา  นุ่นสุข 
    
ข้อคิดใหม่ : จระนำเจดีย์ล้านนา พุทธศตวรรษที่ 22                     จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา  
ก่อนหน้าสุดท้าย  : เขื่อนป่าสัก “อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” 

The Lopburi-Pa Sak Basin : From Prehistoric Time to Early Dvaravati        Srisakara Vallibhotama 
The Mural Painting of Wat Pho Nimit                    Krisda Pinsri 
Chansen Museum : The True  Meaning of A Local Museum            Walailak Songsiri 
The Architecture of the Ubosot of Wat Phra Srisanphet            Parisut Sarikawanich 
and Sudjit Sananwai 
Baan Poon : A community within the City                     Pranee Clumsom 
Suvannakakkata – Jataka on the Bai Sema of Wat Non Silaatwararam        Arunsak Kingmanee
The Khuan Lookpad Inscription and its Oldest Alphabets in Southeast Asia    Preecha Noonsuk