วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 22 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

ลุ่มน้ำสงคราม : ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน
จากภูพานถึงไชยบุรี : ภาพรวมประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำสงคราม    ศรีศักร วิลลิโภดม 
แหล่งผลิตเกลือสมัยโบราณที่ลุ่มน้ำสงคราม                    วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
กลุ่มเตาเครื่องปั้นดินเผาลุ่มน้ำสงคราม                    วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 
การคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ กับหัวเมืองอีสาน 
ก่อนมีทางรถไฟสายนครราชสีมา พ.ศ. 2443                    ชุมพล แนวจำปา 
ช่างทำโดม                                วิชญดา ทองแดง    
จักรวาลกับพระอินทร์ในจิตรกรรมฝาผนัง                    วิไลรัตน์ ยังรอต
บันเตียสเร็ย อิตถีปราการ                            ศรัณย์ ทองปาน 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : อนุสรณ์แห่งความเสียสละอันสูงสุด            ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ 
เยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาที่กำแพงเพชร                        พีรพน พิสณุพงศ์
ต้นตาล-ต้นเกว็น                                กฤช เหลือลมัย
ใบเสมาภาพ “สุวรรณสามชาดก” ที่วัดโนนศิลาอาสน์วราราม            อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
เฉลิม พึ่งแตง... ช่างมือเอกแห่งเมืองเพชร                    วิชญดา ทองแดง 
ข้อมูลใหม่ : 
    “เสาเก่า” ที่พบใหม่ในวัดปงยางคก                     ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ 
    โบราณคดีเหมืองแม่เมาะ                         วิวรรณ แสงจันทร์
    เมืองโบราณที่บ้านคลองเมือง ตำบลโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร        ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ 
การวิเคราะห์โครงกระดูกกรณีศึกษาหลุมขุดค้น S18 W22 แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์    
ก่อนหน้าสุดท้าย :
การวิจัยด้านโบราณคดี                           นคร สำเภาทิพย์

The Songkhram Basin                            SriSakara Vallibhotama    
Ancient Salt Producing Industry of the Songkhram Basin            Walailak Songsiri 
The Kiln Sites of  the Songkhram Basin                     Walailak Songsiri 
Transportation between Bangkok and Northeastern Siam Before 1900         Choomphon Naewchampa
Buddhist Cosmology in Thai Mural Painting                     Wilairat yongrot
Hilltribe Villages in Kamphaeng Phet                     Pheeraphon  Phitsnuphong 
Artists of the Phetchaburi School                        Wityada  Thongdaeng