วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

แด่ “การวิจัย”                                บทบรรณาธิการ
เมื่อวานนี้ที่ลำปาง                                 ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เมืองเถิน : ชุมทางสำคัญในเขตแคว้นลานนา                    ศรีศักร วัลลิโภดม 
จิตรกรรมฝาผนังพื้นบ้านในลำปาง                        ภาณุพงษ์ เลาหสม
จิตรกรรมบนแผงคอสองในวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง            ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช 
วิหารไม่มีป๋างเอกในลำปาง                            วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์
ลายคำประดับตกแต่งวิหารล้านนาช่วงก่อน พ.ศ. 2300                สุรพล ดำริห์กุล
ลายคำเสาวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง                จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา
ช่างแทงหยวก                                จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
ผงสีและโครงสร้างของจิตรกรรมฝาผนังที่วัดป่ารวก นครหลวงพระบาง 
: ศึกษาเปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังของไทย                    ชมพูนุช ประศาสน์เศรษฐ 
กรุ่นกลิ่นกำยานใต้พิมานยอดโดม                        เพ็ญสุภา สุขคตะ
กรุงเทพฯ สมัยสงคราม                            น. ณ ปากน้ำ
บรรณวิพากษ์ : 
ภัทรนิพนธ์                            สุดแดน วิสุทธลักษณ์
การอนุรักษ์โบราณสถานและวัดในจังหวัดเชียงใหม่                ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 
ข้อมูลใหม่ : 
    ทุ่งเตาไห                                วิรวรรณ แสงจันทร์
    พบพระพุทธรูปในองค์พระพุทธไสยาสน์ 
วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรี                    พยุง วงษ์น้อย
ข้อคิดใหม่ :
    เครื่องถ้วยแบบแขมรที่ปรากฏบนภาพสลักในศิลปะชวา            กฤษฎา พิณศรี
ก่อนหน้าสุดท้าย : 
    มานุษยวิทยากับการพัฒนา                        นคร สำเภาทิพย์ 

Folk Mural Painting of Lampang                        phanuphong Laohasom 
Mural Painting of Wihan Luang of Wat Phra That  Lampang Luang        Parisut  Sarikawanit     
Open Wihan in Lampang Province                         Waralan Bunyasurat
Lai Kham : Ornamental Designs in Lan Na Architecture before the Eighteenth Century    Suraphon Damrikul
Lai Kham : Ornamental Designs of Wihan Phra Phut                 Jirasak Detwongya
Carved Banana’s Stems                            Chutarat Luangsangangam