วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

“รากเหง้า” ของอีสาน                        บทบรรณาธิการ
ศิลปะกลางสวน ที่บางใหญ่ บางกรวย                    น. ณ ปากน้ำ
สำรวจวัดในเขตแม่น้ำอ้อม นนทบุรี                    ศรัณย์ ทองปาน
บางใหญ่ : ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุรี                ศรีศักร วัลลิโภดม
ปรางค์ของวัดปรางค์หลวง จังหวัดนนทบุรี กับการกำหนดอายุ        สันติ เล็กสุขุม
กำแพงและประตูเมืองเชียงใหม่                    พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
พนมวัน : ปราสาทกับสุสานบนรอยต่อของเวลา                พงศ์ธันว์ บรรทม
พิพิธภัณฑ์คุนหมิง... พิพิธภัณฑ์ชนกลุ่มน้อยเพื่อชน “กลุ่มน้อย” ?         กฤช เหลือลมัย 
รูปแบบและโครงสร้างของเรือนชาวเขาเผ่าม้ง                ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช, สุรยุทธ เพ็ชรพลาย


บรรณวิพากษ์ :
    The Railway Journey: 
The Industrialization of Time and Space in the 19th Century         วิชชุ เวชชาชีวะ

แนวคิดการจัดการเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต        แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
ไขปัญหาเมืองสุพรรณภูมิ                            มนัส โอภากุล 

ข้อมูลใหม่ : 
    แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน จังหวัดจันทบุรี : 
หลักฐานใหม่จากการขุดค้น                 คณะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ใบเสมาสมัยทวารวดีจากบ้านพันนา  
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร                อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
    ประวัติศาสตร์สิบสองปันนาจากเอกสารจีน (1)             ทองแถม นาถจำนง 
    พบกำแพงแก้วสมัยอยุธยาตอนปลายที่วัดปราสาท นนทบุรี       ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ    
ข้อคิดใหม่ : 
ต้นแบบความบันดาลใจในการสร้างและกำหนดอายุของ
พระพุทธรูปปางลีลาลอยตัวในศิลปะสุโขทัย : 
กรณีศึกษาพระพุทธรูปปางลีลาลอยตัว 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร            มโน กลีบทอง        
ก่อนหน้าสุดท้าย :
    คืนสู่แผ่นดินเกิด                        นคร สำเภาทิพย์ 

The Survey of Temples In Mae Nam Om Area Nonthaburi Province        Sran Tongpan 
Bang Yai                                Srisakara Vallibhotama
The Re-estimation of the Age of Main Prang at Wat Prang Luang        Santi Leksukhum 
The City Walls of Chiang Mai                        Piset  Chiachanpong
The Structure and Form of the Hmong’s Houses                Parisut Sarikawanich
                                    Surayath Petchply