“หาดสลึง” เมื่อจีนสร้างเขื่อนแม่น้ำโขง

“หาดสลึง” เมื่อจีนสร้างเขื่อนแม่น้ำโขง

 

หาดสลึง ตั้งอยู่ที่บ้านปากกะหลาง ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหาดทรายสีขาวที่วางตัวยาวขนานไปกับชายฝั่งแม่น้ำโขงมีระยะทางยาวกว่า 850 เมตรในช่วงฤดูแล้งราวเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี จะเห็นชายหาดนี้ได้อย่างชัดเจนและสามารถลงไปเดินเล่นบนชายหาดได้ แต่หลังจากการสร้างเขื่อนที่ประเทศจีนเพื่อควบคุมแม่น้ำโขงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนไป ไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านเล่าว่าไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะขึ้นหรือลงเมื่อไร ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 

เส้นทางเดินเที่ยวชมภูมิทัศน์เลียบฝั่งแม่น้ำโขง

 

นอกจากนี้ พันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มมีจำนวนลดลง เช่นเดียวกับความหลากหลายของพันธุ์ปลาก็ลดลงด้วย โบก หรือแอ่งหินโค้งเว้าในแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นจากกระแสน้ำพัดพากรวดทรายมากัดกร่อนชั้นหินจนเกิดเป็นหลุมบ่อ ในช่วงหน้าน้ำโบกแห่งต่างๆ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาชนิดต่างๆ แต่เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงไม่เป็นไปตามธรรมชาติและไม่สอดคล้องกับวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของปลา ส่งผลให้จำนวนปลาแม่น้ำโขงค่อยๆ ลดลง ส่วนผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถระบุช่วงฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นเกาะแก่งต่างๆ ที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตาในแม่น้ำโขง ซึ่งรวมถึงบริเวณหาดสลึงอีกด้วย  นอกจากนี้ในแม่น้ำโขงยังเต็มไปด้วยขยะจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นขยะที่พะยี่ห้อด้วยตัวอักษรจีน ทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่ชาวบ้านหลายคนบ่นถึงด้วยแววตาเป็นกังวลและยังไม่เห็นความพยายามในการแก้ปัญหาจากหน่วยงานใด  

 

 ชาวบ้านนำเรือหางยาวมาให้บริการนักท่องเที่ยว

 

ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่บ้านสองคอน-ปากกะหลางได้รวมตัวกันในนาม ชมรมเรือนำเที่ยวหาดสลึง 3,000 โบก เพื่ออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติในแม่น้ำโขงตามกำลังความสามารถที่มีด้วยการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ภายในกลุ่มมีชาวบ้านทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์คอยบรรยายให้ความรู้และนำเรือหางยาวมาให้บริการนักท่องเที่ยว มีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวโดยมีการสร้างข้อกำหนดร่วมกันเพื่อควบคุมดูแลคุณภาพการบริการอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวซึ่งการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เช่นนี้ นอกจากจะสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแก่ชุมชนได้ ยังเป็นการรักษามรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

แผนผังแสดงเส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงบ้านปากกะหลางที่โดดเด่นด้วยเกาะแก่งต่างๆ รูปร่างสวยงามแปลกตา

 

ชมรมเรือนำเที่ยวหาดสลึงของชาวบ้านสองคอน-ปากกะหลาง

 

 นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจล่องเรือชมแม่น้ำโขงกับชมรมเรือนำเที่ยวหาดสลึง


เกสรบัว อุบลสรรค์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ