เมืองกาญจน์ : ยุทธศาสตร์สำคัญของภาคตะวันตก

ประวัติศาสตร์กาญจนบุรี พื้นที่ยุทธศาสตร์ภาคตะวันตก จากชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ลุ่มน้ำแม่กลองถึงเมืองหน้าด่านสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดหน้าสารบัญวารสารเมืองโบราณ 49.4

พบกับหลายแง่มุมของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะพื้นที่เมืองโบราณเมืองสิงห์ ทั้งในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน