สำนวนโวหารในท้องถิ่นนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง
คลังบทความ

สำนวนโวหารในท้องถิ่นนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง

 

“เข้าตอก ออกต้ม”

“อยากนอนตื่นสายให้สร้างสวนพร้าว อยากนอนตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง”

“ขวัญข้าวเท่าหัวเรือ ขวัญเกลือเท่าหัวช้าง”

“หรอยแต่ปาก ยากถึงวาร”

ฯลฯ

 

ข้อความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนโวหารที่พบในท้องถิ่นนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงที่ วิเชียร ณ นคร ได้รวบรวมและนำมาเสนอในบทความ “สำนวนโวหารในท้องถิ่นนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง”  ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2527) หน้า 112-115 สำนวนโวหารเหล่านี้ เป็นมุขปาฐะที่บอกกล่าวเล่าต่อกันมาในท้องถิ่น ถือเป็นข้อมูลทางภาษาและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และค่านิยมของสังคมในสมัยนั้น

 

ค้นหาความหมายของสำนวนต่าง ๆ ข้างต้นได้ในบทความฉบับเต็ม อ่านได้ที่ “10 ปีแรกเมืองโบราณ” คลิก https://www.yumpu.com/xx/document/view/67739004/-10-1


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น