82 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม
ศรีศักรทัศน์

82 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม

 

แม้ว่าอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม บรรณาธิการบริหารวารสารเมืองโบราณและที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ จะมีอายุครบ 82 ปีแล้ว​ แต่อาจารย์ยังคงออกเดินทางไปสำรวจแหล่งโบราณคดีต่างๆ ทั้งใกล้ไกลด้วยตนเอง สนุกไปกับการสืบเสาะค้นหา ทำความรู้จักและเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนอันหลากหลายอย่างไม่รู้เหนื่อย ก่อนกลั่นกรอง​จนตกผลึกเป็นผลงานอันทรงคุณค่าที่เผยแพร่​สู่สาธารณชน​

 

 

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณได้รวบรวมบทความบางส่วนที่อาจารย์ศรีศักรเคยเขียนและตีพิมพ์ลงใน 10 ปีแรกวารสารเมืองโบราณ ช่วงระหว่างปี พ.ศ.  2517-2527  ซึ่งเปิดให้อ่านฟรี ดังนี้ 

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.  2517
“แพรกศรีราชาหรือสรรค์บุรี”

 https://issuu.com/muangbo…/…/0101-2517-____________-1-120/42

“ลงขัน”

https://issuu.com/muangbo…/…/0101-2517-____________-1-120/84
 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2518
“เสมาอิสาน”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0102-2518/90
 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2518
“ละโว้”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0103-2518/40

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2518

“เครื่องสังคโลก”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0104-2518/32


 

 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2518
“นารายณ์สวมหมวกแขก”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0201-2518/38

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2519
“จากท่าชนะถึงสงขลา”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0202-2519/65

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2519
“โยนก”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0203-2519/47

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. 2519
“แหล่งโบราณคดีที่ถูกลืมในหนองคายและอุดร”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0204-2519/30
 

 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2519
“อิสานระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-16”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0301-2519/35

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2520
“อิสานสมัยลพบุรี”

https://issuu.com/muangboran…/…/mbj-0302-2520____________/43

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2520
“เวียงและวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0302-2520/69

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. 2520
“เมืองราดอยู่ที่ไหน”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0304-2520/67

 

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2520
“ตามสองฝั่งน้ำแม่กลองก่อนพุทธศตวรรษที่ 20”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0401-2521/76

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2521
“เวียงมโน”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0402-2521/69

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2521
“นครศรีธรรมราชกับประวัติศาสตร์ไทย”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0403-2521/89

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. 2521
“ความก้าวหน้าในการค้นคว้าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในเมืองไทย”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0404-2521/57

 

 

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2521-มกราคม พ.ศ. 2522
“ชุมชนโบราณในสี่จังหวัดภาคใต้”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0502-2522/44

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์–มีนาคม พ.ศ. 2522
“ร่องรอยของชุมชนโบราณที่ลุ่มน้ำพานทอง”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0503-2522/41

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เมษายน–พฤษภาคม พ.ศ. 2522
“เวียงพระธาตุลำปางหลวง”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0504-2522/38

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 มิถุนายน–กรกฎาคม พ.ศ. 2522
“อุทัยธานีครั้งโบราณ”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0505-2522/31

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 สิงหาคม–กันยายน พ.ศ. 2522
“จีนในไทย”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0506-2522/41

 

 

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ตุลาคม–พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
“เขตสะสม” ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในอีสานเหนือ”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0601-2522/31

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  ธันวาคม พ.ศ. 2522–มกราคม พ.ศ.2523
“ลาวในเมืองไทย”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0602-2523/57

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523–มีนาคม พ.ศ. 2524
“กำแพงเพชร”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0701-2524/29

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน–กรกฎาคม พ.ศ. 2524
“ข้อมูลใหม่-ข้อคิดใหม่เกี่ยวกับเชียงแสน พะเยา”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0702-2524/11

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 สิงหาคม–พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
“จากพระเจ้าอู่ทองถึงพระเจ้าปราสาททอง”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0703-2524/37

 

 

 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 สิงหาคม–พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
“นครชัยศรี”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0803-2525/9

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2525–มีนาคม พ.ศ. 2526
“อารยธรรมบ้านเชียงกับความพินาศของมรดกทางวัฒนธรรมอีสานในแอ่งสกลนคร”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0901-2526/22

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน–กรกฎาคม พ.ศ. 2526
“แคว้นสุพรรณภูมิ”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0902-2526/6

 

 

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2527
“สทิงพระและลังกาสุกะ”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/1001-2527/25

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2527
“การค้าโบราณ”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/1002-2527/7

 

“การค้ากับการเกิดของรัฐในประเทศไทย”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/1002-2527/9

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. 2527
“มอญในเมืองไทย”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/1003-2527/7

 

 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2527
“ความก้าวหน้าและข้อคิดเห็นใหม่ในการศึกษาโบราณคดีลุ่มน้ำเจ้าพระยา”

https://issuu.com/muangboranjournal/docs/1004-2527/8

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น