สรรค์บุรีนครแห่งความฝัน
คลังบทความ

สรรค์บุรีนครแห่งความฝัน

 

บทความเรื่อง “สรรค์บุรีนครแห่งความฝัน” ของ น. ณ ปากน้ำ หรืออาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ใน วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2517 หน้า 48-62 ถือเป็นงานเขียนในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะชิ้นแรกๆ ที่กล่าวถึงโบราณวัตถุสถานในเขตเมืองเก่าสรรค์บุรี นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวคิดเรื่องรูปแบบพุทธศิลปะที่มีความงดงาม ถือเป็นจุดสูงสุดของรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปในสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย

 

ในบทความนี้ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของเมืองสรรค์บุรีว่าเป็นเมืองสำคัญมาตั้งแต่รัฐสุพรรณภูมิ ที่มีมาก่อนสมัยอยุธยา และยังส่งผลต่อการศึกษารูปแบบการปกครองระบบเมืองคู่ในช่วงเวลาต่อมา

 

ติดตามอ่านบทความนี้ฉบับเต็มได้ใน "10 ปีแรกวารสารเมืองโบราณ" คลิก https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0101-2517/50


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น