ตลาดบางลี่ที่จำได้

เมื่อก่อนตลาดบางลี่มีขนาดใหญ่และเจริญทัดเทียมกับตลาดในตัวจังหวัดสุพรรณบุรี... ชมภาพถ่ายเก่าตลาดบางซื่อ พร้อมคำบอกเล่าจากคนใน

เรื่องเล่าของ “อากงกะปั่ง” แห่งตลาดบางลี่

จากจีนโพ้นทะเล สู่จีนถิ่นสุพรรณฯ ผู้มีอาชีพเดินเรือส่งสินค้า... เรื่องเล่าจากความทรงจำของอากงกะปั่ง แซ่ลิ้ม