Profile image example เกสรบัว อุบลสรรค์

เกสรบัว อุบลสรรค์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

แม่ย่าธาตุ

ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมร สู่แหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต “แม่ย่าธาตุ” แห่งบ้านหนองสะโน... สังเกตการณ์ความเชื่อและพิธีกรรมที่ยังเหนียวแน่นในศรัทธาผู้คน...

ศาลปู่ยมแห่งดอนปู่ตา บ้านหนองสะโน

ความเชื่อเรื่องผีปู่ตาพบอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านของชาวอีสาน โดยเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษที่คุ้มครองให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุข ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะสร้างศาลปู่ตาในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน...

สำรวจปราสาทเขาโล้น

สิ่งที่เหลืออยู่และสิ่งที่หายไป... สำรวจศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรบนยอดเขาโล้นที่บ้านเจริญสุข อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว หนึ่งในปราสาทก่ออิฐที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย

บ้านพักพนักงานรถไฟ

สำรวจอาคารเรือนแถวเก่า บริเวณสี่แยกเล็กๆ กลางเมืองอุบลราชธานี ช่วงปากซอยอยู่เย็นตัดกับถนนโชคชัย-เดชอุดม ใกล้สถานีรถไฟอุบลราชธานี

“กองอิฐ กองหิน ไม้ค้ำ” ปรากฏการณ์ในการท่องเที่ยว

“การก่อกองหิน” และ “ไม้ค้ำ” เป็นความเชื่อที่สืบมาแต่สมัยโบราณ แต่ในบริบทการท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีคำอธิบายความเชื่อดังกล่าวที่แตกต่างออกไป...