Profile image example เกสรบัว อุบลสรรค์

เกสรบัว อุบลสรรค์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

“กองอิฐ กองหิน ไม้ค้ำ” ปรากฏการณ์ในการท่องเที่ยว

“การก่อกองหิน” และ “ไม้ค้ำ” เป็นความเชื่อที่สืบมาแต่สมัยโบราณ แต่ในบริบทการท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีคำอธิบายความเชื่อดังกล่าวที่แตกต่างออกไป...