82 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม

รวมบทความด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 - 10