วัฒนธรรมหินตั้ง

"หินตั้ง" เป็นหลักฐานสำคัญที่หลงเหลือมาจากสมัยที่มนุษย์ยังนับถือผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ก่อนคลี่คลายสู่ "เสมาหิน"

พระพุทธศาสนาและระบอบราชามหากษัตริย์ในสุวรรณภูมิ

จากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ - - การเข้ามาของพระพุทธศาสนาและแนวคิดการปกครองแบบราชามหากษัตริย์

สมัยฟูนันในประเทศไทย

"อู่ทองเป็นเมืองเก่าแก่กว่าสมัยอยุธยา โดยปรากฏหลักฐานมาแต่สมัยฟูนัน และน่าจะเก่าถึงสมัยสุวรรณภูมิตามตำนานมหาวงศ์ของลังกา"

นัยบทบรรณาธิการ : การถือผีในสังคมปัจจุบัน

‘การถือผี’ การดำรงอยู่เพื่อความมั่นคงทางจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านพิธีกรรม

บทความ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ในวารสารเมืองโบราณ

รวมรายชื่อบทความของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดมที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์จนถึงปีที่ 47 (พ.ศ. 2517-2564)

82 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม

รวมบทความด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 - 10