Profile image example จิราพร แซ่เตียว

จิราพร แซ่เตียว

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

สรุปเสวนา "จากคุชราตสู่สยามฯ"

สรุปเสวนาวิชาการสาธารณะ “จากคุชราตสู่สยาม : บทบาทพ่อค้ามุสลิมดาวุดีโบห์ราจากเอกสารจดหมายเหตุ” โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)...

ขนมแม่เอ๊ย

เรียนรู้รากที่มาของขนมไทยหลากหลายชนิดที่หลายคนอาจไม่รู้หรือหลงลืมไป จากหนังสือ "ขนมแม่เอ๊ย" ผลงานการค้นคว้าเรียบเรียงโดย ส. พลายน้อย...

แวดวงโบราณคดี : ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม

สรุปสัมมนาวิชาการ “ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม” ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์...

"เมืองพระเวียง"และ"จันดีนคร" บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร

ตามรอยหลักฐานเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอารยธรรมโลกตะวันออกกับตะวันตก ในงานเสวนา "เมืองพระเวียง" และ "จันดีนคร" หลักฐานใหม่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร

มนุษย์ในโลกดิจิทัล

สรุปการประชุมวิชาการมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562