Profile image example จิราพร แซ่เตียว

จิราพร แซ่เตียว

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

มนุษย์ในโลกดิจิทัล

สรุปการประชุมวิชาการมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562