ปริทัศน์ความเชื่อเรื่องผีในประเทศไทย

สรุปเสวนา “ปริทัศน์ความเชื่อเรื่องผีในประเทศไทย” โดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ในงานเสวนา “ผี : นานาสาระความเชื่อในวัฒนธรรมไทย” โดยกรมศิลปากร...

สงกรานต์

อาจารย์ ส. พลายน้อย เล่าเรื่องวันสงกรานต์ ตั้งแต่การกำหนดวันในปฏิทิน และประเพณีสงกรานต์ในวัฒนธรรมต่างๆ

พระสงฆ์ในฐานะผู้นำบารมีของสังคม

พระสงฆ์ในฐานะผู้นำบารมีของสังคม บทความในคอลัมน์บทบรรณาธิการโดยอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 43.2

“โจ” เครื่องรางพิทักษ์ทรัพย์ของคนถิ่นใต้

ความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่นภาคใต้ที่ใช้อำนาจเหนือธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการจัดการทางสังคม

พลูหลวง : ดวงดาว-โหราศาสตร์

เรียนรู้คติความเชื่อด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ จากบทความของอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ผ่านนามปากกา "พลูหลวง" ใน 10 ปีแรก วารสารเมืองโบราณ

บุญสรงกู่ที่บ้านกู่กาสิงห์

ภาพบรรยากาศพิธีกรรมบุญทรงกู่ ประจำปี 2561 ณ กู่กาสิงห์ กู่โพนวิท และกู่โพนระฆัง โบราณสถานสำคัญแห่งบ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด...

ศาลปู่ยมแห่งดอนปู่ตา บ้านหนองสะโน

ความเชื่อเรื่องผีปู่ตาพบอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านของชาวอีสาน โดยเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษที่คุ้มครองให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุข ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะสร้างศาลปู่ตาในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน...

แม่ย่าธาตุ

ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมร สู่แหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต “แม่ย่าธาตุ” แห่งบ้านหนองสะโน... สังเกตการณ์ความเชื่อและพิธีกรรมที่ยังเหนียวแน่นในศรัทธาผู้คน...

“บุญต้นโพธิ์” ขอฟ้าขอฝนที่บ้านปูเต้อ

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ผสานความเชื่อในการนับถือธรรมชาติกับพระพุทธศาสนา ขวัญกำลังใจของเกษตรกรบ้านปูเต้อ

ศาล "ปู่ด้วง-แม่ย่าดี" แห่งวัดผาเกิ้ง

ศรัทธาใน "ปู่ด้วง แม่ย่าดี" ความเชื่อที่พบในพื้นที่แถบจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะในเขตอำเภอหนองบัวแดง อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอเมือง

“พิธีสืบชาตา”

พิธีสืบชาตา หรือ พิธีสืบชาต๋า เป็นพิธีกรรมพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้...