Profile image example เมธินีย์ ชอุ่มผล

เมธินีย์ ชอุ่มผล

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

โรงเรียนศาลาวัด

ภาพการเรียนการสอนในศาลาวัดที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2518