Profile image example ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

ปริทัศน์ความเชื่อเรื่องผีในประเทศไทย

สรุปเสวนา “ปริทัศน์ความเชื่อเรื่องผีในประเทศไทย” โดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ในงานเสวนา “ผี : นานาสาระความเชื่อในวัฒนธรรมไทย” โดยกรมศิลปากร...

ฟื้นงานช่างปั้นที่ออนใต้ สันกำแพง

พูดคุยกับ 'ช่างปา เจริญคุณ' ช่างปั้นแห่งบ้านออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ ถึงจุดเริ่มต้นฟื้นภูมิปัญญางานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและอุปสรรคที่ผ่านมา...

ปราสาทโคกปราสาท

สำรวจปราสาทโคกปราสาท ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร

โบราณสถานบ้านสำโรง

สำรวจร่องรอยโบราณสถานที่ชุมชนบ้านสำโรง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนเก่าแก่บนพื้นที่เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่อีสานใต้

แม่น้ำสีเขียวคราม

งานเขียนเชิงสารคดีโดย บำเพ็ญ ไชยรักษ์ บอกเล่าเรื่องราววิถีชาวลุ่มน้ำสงคราม หนึ่งในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง

พลิกพับบุด

สรุปเสวนา “พลิกพับบุด” หนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ สมบัติชาติและมรดกทางภูมิปัญญาอันหาค่ามิได้ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ร่องรอยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านโคกพริก ราชบุรี

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจากแหล่งโบราณคดีบ้านโคกพริก

ตามหาเมืองกระบุรีโบราณ

หนังสือท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของ "กระบุรี" เมืองสำคัญบนเส้นทางข้ามคาบสมุทร ด้วยการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ชาติกับคำบอกเล่าของผู้คน...

หมู่บ้านท่าเข็น

มองความเปลี่ยนแปลงของสังคมในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ อ.ระโนด จ.สงขลา ผ่านนวนิยายสะท้อนสังคมของอุดม วิเศษสาธร ผลงานรางวัลรวี โดมพระจันทร์...

ลูกแก้วดับเพลิง

ทำความรู้จักอุปกรณ์ดับเพลิงนำเข้าจากยุโรป... สิ่งของทันสมัยในสยามยุคก่อน